01 november 2009

Idel framgångar för Norrbotten!

Norrbotten kan efter Jobbkongressen 28 oktober - 1 november summera en rad framgångar inom flera av de prioriterade politikområdena som ekonomi och jobb när det gäller stärkandet av basindustrin som en del av Sveriges förutsättningar för tillväxt och välfärd.
Men också när det gäller till exempel skrivningar och beslut kring hanteringen av strandskydd, liksom prioriteringen av och satsningarna på forskning och utbildning. Norrbottens ombuden blev också de som tydligast tillsammans med Stockholmarna betonade vikten av en tydlig och framtidsinriktad politik för turism - och besöksnäringen. Liksom de internationella frågorna under rubriken en rättvis värld är möjlig där Norrbottens ombuden var några av de som stred för en stärkt FN-och fredslinje Och sist men inte minst kulturen där ombuden från Norrbotten bl a fick in kraftfulla skrivningar kring både den svenska filmskapandets och kulturskolornas roll och betydelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar