02 november 2009

Inte bara rosor

Inte bara rosor !

Som ett av de norrbottniska ombuden på S-partikongressen i Stockholm fick jag tillfälle att uppleva delaktigheten i många av de kloka beslut som kongressen fattade. Jobben utgjorde den största och enskilt viktigaste frågan - en grundförutsättning och drivmotor för hela landets utveckling. Välfärd ,näringsliv,forskning,klimat,ungdomsfrågor mm var andra jätteviktiga exempel på områden där jag känner att vi som en gemensam norrbottensdelagation rönte framgång för vårt län och utifrån vårt uppdrag. Den för mig enskilt största och avgörande frågan under avsnittet ”högre kvalitet i välfärden” var mitt yrkande - brukarens rätt till trygghet genom att personalen fortsättningsvis måste inneha följande kravspecificering ” vi vill se ett nationellt kompetenskrav för att arbeta inom äldreomsorgen oavsett arbetsgivare och gälla under hela kalenderåret” Partistyrelsen förlikade sig endast delvis med mitt tillägg i riktlinjerna och godkände allt utom ” och gälla under hela kalenderåret” den skrivningen ansåg man vara för detaljerad. Jag ansåg i mitt tal att ekonomiska intressen går före socialdemokratins främsta kravspecifikation ”kvalitet och kompetens” då brukarnas omvårdnadsbehov speciellt sommartid ofta tillgodoses med outbildad personal, detta trots att utbildad personal finns att tillgå. Vad spelar det för roll om man ” vill se ett natinellt kompetenskrav” om man inte trycker på att kravet skall gälla ”under hela kalenderåret”. Man kan inte som partistyrelsen anse att kravet per automatik gäller så. Skon klämmer här - socialdemokraterna inom SKL har godkänt en skrivning, Anders Knape( ordf.) ” det är viktigt att arbetsgivarna har möjlighet att vara flexibla när det gäller vilken kompetens verksamheten har behov av eftersom äldreomsorgen är en verksamhet under förändring,kommunerna måste kunna organisera sina verksamheter utifrån sina egna förutsättningar,behov och lokala resurser, yrkeskravet kan vara ett stöd för arbetsgivarna när de rekryterar” I och med detta avvisar SKL kravet på lagstiftning på kompetenskrav. Här borde partiet stärkt skrivningen och skrivit skall genomföra ett nationellt kompetenskrav och dessutom godkänt under hela kalenderåret, allt annat tyder på dubbla budskap! Lönar sig utbildning? Förbättrar vi den livsviktiga nyrekryteringen av framförallt ungdom? Höjer vi statusen för yrket ? NEJ! Detta kommer med all säkerhet att bli en ödesfråga, nu hade det varit hög tid att markera vad vi som parti egentlig vill för att satsa på personalen i ett försök att rädda kvar allt vad vi lägger i kvalitetsbegreppet ” en värdig äldreomsorg för framtiden”. Kommunal måste nu än hårdare driva kravet på rätt kompetens i äldreomsorgen , under hela kalenderåret!

Kurt-Åke Andersson ( s)
( kommun o landstingspolitiker, Kalix)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar